card

Прокурорын байгууллагын далбаа

Прокурорын байгууллагын далбаа нь тус байгууллагын нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай, төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болохын агуулгыг илэрхийлнэ. Төв хэсэгт нь прокурорын байгууллагын бэлгэдэл байх ба мөнх хөх тэнгэрийг билэгдсэн өнгөтэй байна.

Прокурорын байгууллагын далбааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам

Онцлох мэдээлэл